Deklaracja dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych wyłączeń:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

W witrynie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-03-31 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Juszkiewicz, adres poczty elektronicznej rjuszkiewicz@walcz.pup.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 258 50 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Wojska Polskiego.
 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Informacja o stanowisku do obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się na wprost wejścia na salę obsługi, po prawej stronie. Informacja posiada oznaczenia kontrastowe, oraz wykonana jest za pomocą druku (napisów) powiększonego tekstu dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze (sala obsługi) po prawej stronie. Przed budynkiem znajduje się oznaczenie o funkcji budynku w języku Brilla. W budynku na każdej kondygnacji zamontowane są plany tyflograczne o rozkładzie pomieszczeń i znajdujących stanowiskach.  Do dyspozycji osób niepełnosprawnych jest tablica informacyjna znajdują się przy stanowisku obsługi. Tablica jest podświetlana, posiada ramki kontrastowe oraz druk powiększony. Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe. W budynku nie znajduje się winda. Krawędzie schodów, drzwi toalety oraz wszystkie drzwi szklane oznaczone są za pomocą żółtych pasów kontrastowych. Na zewnątrz budynku wyznaczony jest punkt ewakuacji.
 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy jest dostępna pochylnia dla wózków inwalickich z przedłużoną poręczą, dodatkowo przy drzwiach znajduje się dzwonek do przywołania pracownika. Dzwonek znajduję się na wysokości umożliwiającej korzystanie przez osoby na wózkach. Dzwonek jest oznaczony w języku Brilla.

W budynku na sali obsługi znajduje się specjalne stanowisko dla osób niepełosprawnych, wyposażone m.in:

  • biurko o długości 140 cm, wysokość biurka jest regulowana elektrycznie, zakres wysokości to od 65 cm do 140 cm.
  • ergonomiczne krzesło biurowe, posiadające regulację w każdej płaszczyznie.
  • komputer z 24 calowym ekranem dotykowym, zawierający niezbędne udogodnienia np. czytnik ekranu, program lupa, klawiatura ekranowa oraz zmiana kontrastu.
  • klawiaturę kontrastową oraz zawierającą nakładki brailla. Obie klawiatury posiadają duże i czytelne litery.
  • mysz z metalową obudową oraz mysz typu trackball.

Przy stanowisku do obsługi osób niepełnosprawnych znajduje się pętla indukcyjna wraz z słuchawkami stereo.
 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na wewnętrznym parkingu urzędu dostępne jest jedno miejsce parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe posiada wymiary 3,6 x 6,0 m. jest oznaczone zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy jest można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego, po wcześniejszych kontakcie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę