Tłumacz języka migowego - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Widok zawartości stron

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego:

 
1. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
2. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
4. Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.
5. Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
6. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Osoby takie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego kontaktując się z Urzędem w następujący sposób:
Przesłanie zgłoszenie pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41, 78-600 Wałcz lub na adres e-mail: sekretariat@walcz.pup.gov.pl
Faksem na numer 67 258 50 66
Osobiście w sekretariacie Urzędu, pokój 6, znajdującym się na I Piętrze lub na stanowisku numer 1, znajdującym się na Parterze.
Za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę