Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż trwa nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienia na refundowanym stanowisku pracy mogą skorzystać wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:
  1. Osoby niepełnosprawne,
  2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  3. Długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie),
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
  5. Kobiety.
 
Osoby, które otrzymają  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą zobowiązane ją prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy, a pracodawcy utrzymać refundowane stanowisko pracy co najmniej przez 24 miesiące.
 
Wnioski osób bezrobotnych i podmiotów gospodarczych zainteresowanych utworzeniem stanowiska pracy będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych oraz miejsc aktywizacji zawodowej.
  
UWAGA- w 2019r. Urząd dysponuje środkami na zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia tylko 1 stanowiska pracy oraz dofinansowanie działalności gospodarczej dla 9 osób bezrobotnych.

Informacje dotyczące warunków uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są udzielane w pokoju  nr 22 lub tel. (67) 258 5066/69 wew. 145. 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
OSTATNIA SZANSA NA UZYSKANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę