Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal prowadzi nabór osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia indywidualnego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (IV)" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnikiem projektu może być osoba  bezrobotna w wieku 18 – 29 lat zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu w szczególności, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.
                                                                                                                    
Szkolenia są realizowane w ramach opracowanego lub zaktualizowanego Indywidualnego Planu Działania. Projekt umożliwia finansowanie szkoleń indywidualnych odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy, po ukończeniu których osoba bezrobotna uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020.

W trakcie rekrutacji będą preferowane osoby:
- długotrwale bezrobotne tzn. które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób poniżej 25 roku życia  lub nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 30 lat,
- z niepełnosprawnościami,
- o niskich kwalifikacjach  tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie.
 
Wnioski osób bezrobotnych zainteresowanych przeszkoleniem będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych. Priorytetowo będą traktowane wnioski zawierające uprawdopodobnienie zatrudnienia po szkoleniu.
 
UWAGA - Aktualnie Urząd może skierować na szkolenie w ramach ww. projektu już tylko  3 osoby bezrobotne.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do swojego doradcy klienta lub specjalistów ds. rozwoju zawodowego pokój nr 17-18, kontakt telefoniczny pod nr (67) 258 5066/69 wew. 115 lub 118.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę