Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal prowadzi nabór osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem szkolenia indywidualnego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Na szkolenie mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:
  1. Osoby z niepełnosprawnościami,
  2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  3. Długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie),
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
  5. Kobiety.
 
Szkolenia są realizowane w ramach opracowanego lub zaktualizowanego Indywidualnego Planu Działania. Projekt umożliwia finansowanie szkoleń indywidualnych odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy, po ukończeniu których osoba bezrobotna uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020.  
 
Wnioski osób bezrobotnych zainteresowanych przeszkoleniem będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych. Priorytetowo są traktowane wnioski zawierające uprawdopodobnienie zatrudnienia po zakończeniu szkolenia.

UWAGA- Aktualnie Urząd może skierować na szkolenie już tylko 2 osoby.

Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do swojego doradcy klienta lub specjalistów ds. rozwoju zawodowego pokój nr 17-18, kontakt telefoniczny pod nr (67) 258 5066/69 wew. 115 lub 118.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę