Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stronPowiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim II"

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałeckim. Głównym rezultatem projektu będzie:
 • podjęcie pracy przez 95 osób, w tym
 • uruchomienie działalności gospodarczej przez 10 osób, które otrzymają jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania przez 20 osób, które otrzymają wsparcie w formie bonu na zasiedlenie.

Grupę docelową projektu będzie stanowić 180 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu  jako bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, w szczególności:
 • 58 osób długotrwale bezrobotnych.
 • 3 osoby niepełnosprawne.

Formy wsparcia:
 • Poradnictwo zawodowe  i pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania.
 • Staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.
 • Bony na zasiedlenie.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 1 273 640,00 zł. w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 170 347,80 zł. (91,89%) oraz 103 292,20 zł. ze środków Funduszu Pracy (8,11%).

Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  w pokojach :
 • poradnictwo zawodowe - nr 24-25,
 • pośrednictwo pracy - nr 15,
 • staż - nr 19,
 • dotacje i bony na zasiedlenie - nr 22

Telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę