Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stronPowiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim II"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego           w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI „Rynek Pracy", Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim. Głównym rezultatem projektu będzie:
 • podjęcie pracy przez 45 osób,
 • uruchomienie działalności gospodarczej przez 9 osób, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Grupę docelową projektu będzie stanowić 100 osób, w tym 50 kobiet, w wieku powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne, dla których określono I lub II profil pomocy to jest:
 1. 44 osoby długotrwale bezrobotne.
 2. 5 osób niepełnosprawnych.
 3. 67 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 4. 29 osób w wieku 50 lat i więcej.
Formy wsparcia:
 1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania.
 2. Staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.
 3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Wartość projektu: 936 347,00 zł., w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego– 795 894,65 zł. (85%) oraz 140 452,35 zł. ze środków Funduszu Pracy (15%).
Okres realizacji: 01.01.2016r. - 31.12.2016r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  w pokojach :
 • poradnictwo zawodowe – nr 24-25,
 • pośrednictwo pracy – nr 15,
 • staż – nr 19,
 • dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – nr 22
Telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę