Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)"
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy", Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałeckim. Głównym rezultatem projektu będzie:
 • podjęcie pracy przez 161 osób, w tym
 • uruchomienie działalności gospodarczej przez 25 osób, które otrzymają jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania przez 68 osób, które otrzymają wsparcie w formie bonu na zasiedlenie.
Grupę docelową projektu będą stanowić 232 osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu  jako bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).
Formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania.
 • staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca        odbywania stażu.
 • bony na zasiedlenie.
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Wartość projektu: 1 888 680,36 zł. w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego–    1 735 508,70 zł.
Okres realizacji: 01.01.2017r. - 30.06.2018r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  w pokojach :
 • poradnictwo zawodowe – nr 25,
 • pośrednictwo pracy – nr 15,
 • staż – nr 19,
 • dotacje i bony na zasiedlenie – nr 22
Telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę