Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.: "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim III"
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI "Rynek Pracy", Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim. Głównym rezultatem projektu będzie:
"    podjęcie pracy przez 81 osób,
"    uruchomienie działalności gospodarczej przez 20 osób, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Grupę docelową projektu będzie stanowić 180 osób, w tym 90 kobiet, w wieku powyżej 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne, dla których określono I lub II profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.).
Formy wsparcia:
"    poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania.
"    staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.
"    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
"    refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
"    szkolenia zawodowe.

Wartość projektu: 1.554.099,00 zł., w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.320.984,00 zł.
Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  w pokojach :
"    poradnictwo zawodowe - nr 25,
"    pośrednictwo pracy - nr 15,
"    staż - nr 19,
"    dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - nr 22
"    szkolenia zawodowe - nr 17-18.
Telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę