Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron


Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu dnia 31 grudnia 2016 r. zakończył realizację projektu pozakonkursowego pn. „AKTYWIZACJA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W WIEKU POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA ZNAJDUJĄCYCH  SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE WAŁECKIM II" Działanie 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
W projekcie uczestniczyło 100 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Wałczu znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane, dla których zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określono I lub II profil pomocy, w tym:
-6 osób niepełnosprawnych,
-32 osoby w wieku 50 lat i więcej,
-54 osoby długotrwale bezrobotne,
-79 osób o niskich kwalifikacjach.
 
Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (100 osób),
- staże (80 osób),
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (10 osób),
- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy (10 osób).
 
Zrealizowane w projekcie działania odpowiadały na zdiagnozowane wśród osób bezrobotnych potrzeby zawodowe określone w Indywidualnym Planie Działania.

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek po opuszczeniu projektu przez 87 uczestników projektu, co stanowi 87%.
Efektywność zatrudnieniowa weryfikowana w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie wyniosła:
Lp. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji (%)
  Ogółem  
1 2 4 5 6
1 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet 39% 84,75% 217,31%
2 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych 30% 75,51% 251,70%
3 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach 38% 82,81% 217,92%
4 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej 33% 82,76% 250,79%
5 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami 33% 80,00% 242,42%
 
Wartość projektu: 936 347,00 zł., w tym środki wspólnotowe: 795 894,65 zł.
Wydatkowanie otrzymanego dofinansowania na realizację projektu: 100%.
 
Projekt został zrealizowany zgodnie z jego założeniami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę