Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu dnia 31 grudnia 2016 r. zakończył realizację projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (II)" w ramach  Podziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)
W projekcie uczestniczyło 180 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Wałczu jako bezrobotne należących do I lub II profilu pomocy (zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym 64 osoby długotrwale bezrobotne i 4 osoby niepełnosprawne.
 
Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy (180 osób),
- staże (125 osób),
- bon na zasiedlenie (44 osoby),
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (11 osób).
 
Zrealizowane w projekcie działania odpowiadały na zdiagnozowane wśród osób bezrobotnych potrzeby zawodowe określone w Indywidualnym Planie Działania.

Głównym rezultatem projektu jest podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek po opuszczeniu projektu przez 141 uczestników projektu, co stanowi 78,33%.
Efektywność zatrudnieniowa weryfikowana w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie wyniosła:
 
Lp. Nazwa wskaźnika zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Wartość docelowa Wartość osiągnięta Stopień realizacji (%)
  Ogółem  
1 2 4 5 6
1 Efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełnosprawnościami 17% 100,00% 588,24%
2 Efektywność zatrudnieniowa dla osób długotrwale bezrobotnych 35% 64,41% 184,03%
3 Efektywność zatrudnieniowa dla osób o niskich kwalifikacjach 48% 54,12% 112,75%
4 Efektywność zatrudnieniowa dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych 43% 82,69% 192,30%
 
Wartość projektu: 1 273 640,00 zł., w tym środki wspólnotowe: 1 170 347,57 zł.
Wydatkowanie otrzymanego dofinansowania na realizację projektu: 100%.
 
Projekt został zrealizowany zgodnie z jego założeniami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę