Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stronProjekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WAŁECKIM (III)" realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


W związku z podpisaniem dnia 08.12.2017r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)" Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż uzyskał dodatkowe dofinansowanie na aktywizację zawodową jego uczestników w 2018r. oraz wydłużył się okres realizacji projektu o 3 miesiące tj. do 30.09.2018r.
Informacja o projekcie po zmianach
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałeckim. Głównym rezultatem projektu będzie:
 • podjęcie pracy przez 182 osoby, w tym
 • uruchomienie działalności gospodarczej przez 21 osób, które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania przez 71 osób, które otrzymają bon na zasiedlenie,
 • podjęcie zatrudnienia przez 5 osób na stanowisku pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia były refundowane ze środków projektu.
Grupa docelowa to 263 osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu  jako bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

Formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy w ramach Indywidualnego Planu Działania.
 • staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca        odbywania stażu.
 • bony na zasiedlenie.
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Wartość projektu: 2 044 798,48 zł. w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego– 1 878 965,64 zł.

Okres realizacji: 01.01.2017r. - 30.09.2018r.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, w tym specjalista ds. programów- pokój nr 23 oraz pracownicy realizujący ww. formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe i bony na zasiedlenie – nr 25,
 • pośrednictwo pracy – nr 15,
 • staż – nr 19,
 • dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – nr 22.
Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę