Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim IV".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI „Rynek Pracy", Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia w powiecie wałeckim do końca 2018r. w grupie 153 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz nisko wykwalifikowanych), dla których określono pierwszy lub drugi profil pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
Głównym rezultatem projektu będzie:
 • podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 69 osób,
 • uruchomienie działalności gospodarczej przez 15 osób, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 16 osób.
Grupę docelową projektu będzie stanowić 153 osoby, w tym 98 kobiet, w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne, dla których określono I lub II profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm.) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane.

Formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania.
 • staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • szkolenia zawodowe.
 
Każdy uczestnik projektu po przeprowadzeniu analizy jego umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych zostanie objęty odpowiednio dobraną usługą i instrumentem rynku pracy w ramach opracowanego lub zaktualizowanego Indywidualnego Planu Działania (IPD)

Wartość projektu: 1.291.817,00 zł., w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.098.044,00 zł.

Okres realizacji: 01.01.2018r. - 31.12.2018r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  u specjalisty ds. programów (pokój nr 23) oraz w pokojach :
 • poradnictwo zawodowe – nr 25,
 • pośrednictwo pracy – nr 15,
 • staż – nr 19,
 • dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – nr 22
 • szkolenia zawodowe – nr 17-18.
także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę