Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim IV" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.  nadal dysponuje środkami finansowymi na następujące form wsparcia:
 • staże,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • szkolenia zawodowe.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i są objęte II profilem pomocy oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które ukończyły 50 rok życia,
 • długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie),
 • osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
 • kobiety.
 
Wnioski od osób bezrobotnych i podmiotów zainteresowanych jedną z ww. form pomocy będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków oraz limitu miejsc aktywizacji.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  u specjalisty ds. programów (pokój nr 23) oraz w pokojach :
 • staż – nr 19,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – nr 22,
 • szkolenia zawodowe – nr 17-18.
także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób  bezrobotnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę