Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.


W związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim IV" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal dysponuje środkami finansowymi na następujące form wsparcia:
 1. Staże.
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 4. Szkolenia zawodowe.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i są objęte I lub II profilem pomocy oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:
 1. Osoby niepełnosprawne.
 2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia.
 3. Długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie).
 4. Osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego).
 5. Kobiety.
 
Wnioski od osób bezrobotnych i podmiotów zainteresowanych jedną z ww. form pomocy będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków oraz limitu miejsc aktywizacji. W przypadku staży, ze względu na zakończenie realizacji projektu dnia 31.12.2018r. i konieczność rozliczenia wydatkowanych środków w tym terminie, wnioski będą przyjmowane do 14.09.2018r., tak aby umożliwić osobie bezrobotnej odbycie co najmniej 3 miesięcznego stażu. Umowy w sprawie odbycia stażu z pracodawcami i przedsiębiorcami będą zawierane wyłącznie na okres 3 miesięcy.

Priorytetowo będą traktowane wnioski zawierające deklarację zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu, przy czym efektywne zatrudnienie to zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.    

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  u specjalisty ds. programów (pokój nr 23) oraz u pracowników realizujących ww. formy wsparcia:
 1. Staż – pokój nr 19.
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pokój nr 22.
 3. Szkolenia zawodowe – pokoje nr 17-18.
także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób  bezrobotnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę