Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż nadal prowadzi nabór wniosków na następujące formy wsparcia:
 1. Staże.
 2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 3. Bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych.
 4. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
   
Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat bez pracy, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.
 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc aktywizacji zawodowej w rekrutacji do projektu preferowane będą następujące osoby:
 1. Długotrwale bezrobotne tzn. które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób poniżej 25 roku życia  lub nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 30 lat,
 2. Niepełnosprawne,
 3. O niskich kwalifikacjach  tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie.
 
W przypadku wniosków w sprawie organizacji stażu priorytetowo będą traktowani pracodawcy deklarujący zatrudnienie stażysty po zakończeniu stażu, przy czym efektywne zatrudnienie to zatrudnienie w ramach:
 1. Umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy  (z minimalnym wynagrodzeniem za pracę),
 2. Umowy cywilnoprawnej na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z łącznym wynagrodzeniem za ten okres w wysokości co najmniej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wnioski osób bezrobotnych i pracodawców będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu miejsc aktywizacji i środków finansowych na nich przeznaczonych. W przypadku staży, ze względu na zakończenie realizacji projektu dnia 31.12.2018r. i konieczność rozliczenia wydatkowanych środków w tym terminie, wnioski będą przyjmowane do 14.09.2018r., tak aby umożliwić osobie bezrobotnej odbycie co najmniej 3 miesięcznego stażu. Umowy w sprawie odbycia stażu z pracodawcami i przedsiębiorcami będą zawierane wyłącznie na okres 3 miesięcy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, w tym specjalista ds. programów- pokój nr 23 oraz pracownicy realizujący ww. formy wsparcia:
 1. Poradnictwo zawodowe i bony na zasiedlenie – nr 25.
 2. Pośrednictwo pracy – nr 15.
 3. Staż – nr 19.
 4. Dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – nr 22.
Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę