Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III


Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałeckim.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia, w tym pracy na własny rachunek (podjęcie działalności gospodarczej) przez 84 osoby.

Uczestnikami projektu będzie 155 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy (94 kobiety i 61 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), spośród których co najmniej 60% będą stanowiły osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Projekt jest skierowany szczególnie do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy takich jak:
- długotrwale bezrobotni,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach

Formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania-dla wszystkich uczestników projektu
 • staże- 90 osób
 • bony na zasiedlenie- 30 osób
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- 10 osób
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy- 5 osób
 • szkolenia zawodowe- 20 osób
 
Wartość projektu: 1 118 998,00 zł. w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego–    943 091,51 zł.

Okres realizacji: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Rekrutacja uczestników do projektu jest prowadzona w sposób ciągły, do wyczerpania środków finansowych i limitu miejsc aktywizacji zawodowej, ale nie dłużej niż do dnia 31.12.2019r.

Zainteresowanych pracodawców oraz osoby bezrobotne zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia realizowanych w projekcie można uzyskać w pokojach :
 • poradnictwo zawodowe i bony na zasiedlenie – nr 25,
 • pośrednictwo pracy – nr 15,
 • staż – nr 19,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – nr 22
 • szkolenia zawodowe – nr 17-18
oraz telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób bezrobotnych.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę