Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 01.01.2019r.-31.12.2019r.  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na bony na zasiedlenie.
 
Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu w szczególności, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET  spełniająca łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). 
                                                                                                                    
O bon na zasiedlenie może ubiegać się osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy i w uzasadnionych przypadkach z I profilem pomocy, spełniająca warunki udziału w projekcie, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania jeżeli:
 
- z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegać ubezpieczeniom społecznym,
 
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,

-  będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadził/a działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 
Preferowane będą wnioski osób:
- długotrwale bezrobotnych tzn. które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób poniżej 25 roku życia  lub nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 30 lat,
- niepełnosprawnych,
- o niskich kwalifikacjach  tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie.
 
Wnioski osób bezrobotnych zainteresowanych uzyskaniem bonu na zasiedlenie będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych.
 
Dodatkowe informacje na temat tej formy wsparcia można uzyskać w pokoju nr 25, telefonicznie pod nr (67) 258 5066/69 oraz u doradcy klienta.
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę