Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 01.01.2019r.-31.12.2019r.  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
 
Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu w szczególności, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET  spełniająca łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). 

Na refundowane stanowiska pracy mogą być skierowane osoby spełniające ww. warunki udziału w projekcie, przy czym preferowane będą osoby:
- długotrwale bezrobotne tzn. które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób poniżej 25 roku życia  lub nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 30 lat,
- niepełnosprawne,
- o niskich kwalifikacjach  tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie.
 
Wnioski od podmiotów gospodarczych zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych.
 
Podmiot, który otrzyma refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest zobowiązany utrzymać je przez okres co najmniej 24 miesięcy.
 
Informacje dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie pod nr (67) 258 5066/69 wew. 145.
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę