Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III


W związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 01.01.2019r.-31.12.2019r.  Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż dysponuje środkami finansowymi na organizację szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.

Projekt jest skierowany do osób  bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu w szczególności, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET  spełniająca łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest osobą bezrobotną),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).   

Szkolenia będą realizowane w ramach opracowanego lub zaktualizowanego Indywidualnego Planu Działania. Projekt umożliwia finansowanie szkoleń indywidualnych i grupowych odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy, po ukończeniu których osoba bezrobotna uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020.

W trakcie rekrutacji będą preferowane osoby:
- długotrwale bezrobotne tzn. które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób poniżej 25 roku życia  lub nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem skierowania do pracy (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 30 lat,
- niepełnosprawne,
- o niskich kwalifikacjach  tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie.
 
Wnioski osób bezrobotnych zainteresowanych przeszkoleniem będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych. Priorytetowo będą traktowane wnioski zawierające uprawdopodobnienie efektywnego zatrudnienia rozumianego jako zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy lub podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy.

W ramach projektu Urząd sfinansuje koszty szkolenia, które obejmują stypendium szkoleniowe, należność instytucji szkoleniowej oraz jeśli zaistnieje taka potrzeba koszt badań lekarskich i zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do swojego doradcy klienta lub specjalistów ds. rozwoju zawodowego pokój nr 17-18, kontakt telefoniczny pod nr (67) 258 5066/69 wew. 115 lub 118.
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę