Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)".
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Osi priorytetowej VI „Rynek Pracy", Działanie 6.5 „Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych".

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia w powiecie wałeckim do końca 2019r. w grupie 148 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Głównym rezultatem projektu będzie:
 • podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 67 osób,
 • uruchomienie działalności gospodarczej przez 20 osób, które otrzymają jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 11 osób.
Grupę docelową projektu będzie stanowiło 148 osób, w tym 89 kobiet, w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:
 • poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz Indywidualny Plan Działania.
 • staże oraz częściowy zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 • szkolenia zawodowe.
 
Każdy uczestnik projektu po przeprowadzeniu analizy jego umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych zostanie objęty odpowiednio dobraną usługą i instrumentem rynku pracy w ramach opracowanego lub zaktualizowanego Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 
Wartość projektu: 1.234.349,00 zł., w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.049.197,00 zł.

Okres realizacji: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do końca grudnia 2019r. lub do momentu wyczerpania miejsc aktywizacji zawodowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie winny zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu, ul. Wojska Polskiego 41. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać  u specjalisty ds. programów (pokój nr 23) oraz w pokojach :
 • poradnictwo zawodowe – nr 25,
 • pośrednictwo pracy – nr 14-15,
 • staż – nr 19,
 • dotacje i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – nr 22
 • szkolenia zawodowe – nr 17-18.
także telefonicznie pod nr (67) 258 50 66/69 lub bezpośrednio u doradcy klienta w przypadku osób bezrobotnych.
 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę