Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizowanego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., dysponuje środkami finansowymi na organizację staży dla osób bezrobotnych.

Na staż mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i są objęte II profilem pomocy oraz należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
 
  1. Osoby niepełnosprawne,
  2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  3. Długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie),
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
  5. Kobiety.
Staże zostaną zorganizowane zgodnie z założeniami ww. projektu na okres do 6 miesięcy.

Wnioski pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych zorganizowaniem stażu będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych. Urząd planuje zorganizować 103 miejsca odbywania stażu.

Priorytetowo będą traktowane wnioski zawierające deklarację zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu, przy czym efektywne zatrudnienie to zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.    
 
Informacji dla osób bezrobotnych zainteresowanych odbyciem stażu udzielają doradcy klienta oraz pośrednicy pracy (pokój nr 14-15), a dla pracodawców - pracownicy zajmujący się organizacją staży w pokoju nr 19 lub tel. (67) 258 5066/69 wew. 124.
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę