Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizowanego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,  dysponuje środkami finansowymi na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

Na refundowane stanowiska pracy mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i są objęte II profilem pomocy oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:
  1. Osoby niepełnosprawne,
  2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  3. Długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie),
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
  5. Kobiety.
 
Wnioski podmiotów zainteresowanych tą formą aktywizacji będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych. Urząd planuje zrefundować w ramach projektu koszty wyposażenia lub doposażenia 10 stanowisk pracy.  

Podmiot, który otrzyma refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest zobowiązany utrzymać je przez okres co najmniej 24 miesięcy.
 
Informacje dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy można uzyskać w pokoju nr 22 lub tel. (67) 258 5066/69 wew. 145.
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę