Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

RPO IV edycja 2018r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, realizowanego w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dysponuje środkami finansowymi na organizację szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych.

Na szkolenie mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia i są objęte I lub II profilem pomocy oraz należą do co  najmniej jednej z poniższych grup:
  1. Osoby niepełnosprawne,
  2. Osoby, które ukończyły 50 rok życia,
  3. Długotrwale bezrobotne (tzn. osoby, które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, przy czym do tego okresu wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w Urzędzie),
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie i nie posiadają wykształcenia policealnego lub pomaturalnego),
  5. Kobiety.
 
Szkolenia będą realizowane w ramach opracowanego lub zaktualizowanego Indywidualnego Planu Działania. Projekt umożliwia finansowanie szkoleń indywidualnych i grupowych odpowiadających aktualnym potrzebom rynku pracy, po ukończeniu których osoba bezrobotna uzyska kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentem w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020 tzn. że zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza zostanie poddana ocenie, walidacji i certyfikacji dokonanej przez instytucję uprawnioną do wydawania dokumentów, rozpoznawalnych i uznawanych powszechnie w danym środowisku zawodowym, sektorze lub branży.

Wnioski osób bezrobotnych zainteresowanych przeszkoleniem będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych. Priorytetowo będą traktowane wnioski zawierające uprawdopodobnienie efektywnego zatrudnienia rozumianego jako zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę lub podjęcia działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Urząd planuje sfinansować koszty szkoleń dla 15 osób. Obejmują one stypendium szkoleniowe, należność instytucji szkoleniowej oraz jeśli zaistnieje taka potrzeba koszt badań lekarskich i zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem.

Osoby bezrobotne spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się do swojego doradcy klienta lub specjalistów ds. rozwoju zawodowego pokój nr 17-18, kontakt telefoniczny pod nr (67) 258 5066/69 wew. 115 lub 118.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę