Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu


Zawartość stron

loga UE, EFS, RP do POWER III

Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informuje, iż trwa nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałeckim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Z ww. form wsparcia mogą skorzystać wyłącznie osoby  bezrobotne w wieku 18 – 29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu jako bezrobotne zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), spośród których co najmniej 60% będą stanowiły osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Do udziału w projekcie są preferowane osoby:
- długotrwale bezrobotne tzn. które nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób poniżej 25 roku życia  lub nie wykonywały żadnej pracy zarobkowej, ani nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania (do tego okresu  wliczany jest również okres przed dniem rejestracji w urzędzie) ‑ w przypadku osób, które ukończyły 25 rok życia, a nie ukończyły 30 lat,
- niepełnosprawne,
- o niskich kwalifikacjach  tj. posiadające wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe lub średnie.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej mają zapewnione bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie dofinansowania oraz zagadnień związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej świadczone przez pracowników Urzędu.
 
Osoby, które otrzymają  jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej będą zobowiązane ją prowadzić przez okres co najmniej 12 miesięcy, a pracodawcy utrzymać refundowane stanowisko pracy co najmniej przez 24 miesiące.

Wnioski osób bezrobotnych i podmiotów gospodarczych zainteresowanych utworzeniem stanowiska pracy będą przyjmowane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych oraz miejsc aktywizacji zawodowej.
  
UWAGA- w 2019r. Urząd dysponuje środkami na zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia tylko 1 stanowiska pracy oraz dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych.

Informacje dotyczące warunków uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są udzielane w pokoju  nr 22 lub tel. (67) 258 5066/69 wew. 145. 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
OSTATNIA SZANSA NA UZYSKANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę